Czym jest dysleksja?

Pomoce dla dzieci
Spis treści

Dysleksja obejmuje specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które mają charakter wielopłaszczyznowy. Często trudności w nauce dotyczą także umiejętności rachowania, nieprawidłową pisownię wyrazów, błędy gramatyczne, niewyraźną pisownię i wiele innych.

Powyższe trudności nie są związane z niskim ilorazem inteligencji, opieszałością dziecka lub jego lenistwem. Podłoże trudności leży często w tym w jaki sposób mózg odbiera i przetwarza informacje napływające z bodźców słuchowych, czuciowych, wzrokowych i ruchowych. Na tempo nabywania umiejętności czytania i pisania ma niejednokrotnie wpływ lateralizacja dziecka (dominacja strona ucha, oka, ręki i nogi). Dzieci, u których zdiagnozowano dominację lewego oka poświęcą więcej czasu na nabycie umiejętności czytania. Z powyższą dominacją oka, przetwarzanie materiału wizualnego może odbywać się w odwrotnym kierunku (od prawej do lewej) niż to przyjęte w naszej szerokości geograficznej, tzn. od strony lewej do prawej. Podobnie tzw. “lewouszność” może się okazać przyczyną gorszych wyników w dyktandach.

Diagnoza dysleksji

W obecnym systemie edukacji, diagnozę dysleksji dziecko otrzymuje w wieku szkolnym, podczas gdy wczesne manifestacje trudności w uczeniu się, można zaobserwować już w wieku przedszkolnym. W obawie przed etykietowaniem dzieci “zagrożeniem dysleksją”, wiele z nich otrzymuje diagnozę w szkole podstawowej, i tak naprawdę dopiero wtedy rozpoczyna intensywną pracę ze specjalistami. Niestety często w tamtym czasie występują już u dziecka zaawansowane trudności w opanowaniu czytania i pisania zgodnie z oczekiwanym poziomem w szkole podstawowej. Późna diagnoza, późno udzielona pomoc terapeutyczna skutkuje nie tylko zaniżonymi wynikami w nauce, lecz także zaniżonym poczuciem własnej wartości i sprawstwa.

Dlaczego warto, jak najwcześniej rozpocząć terapię

Odpowiednio wczesna interwencja ze strony Rodziców i specjalistów pozwala na jak największe zniwelowanie obecnych i przyszłych trudności w nauce i chroni dziecko przed konsekwencjami psychologicznymi i społecznymi. Towarzyszący dziecku stres edukacyjny wpływa negatywnie na pozostałe funkcje poznawcze i ogólne samopoczucie dziecka.

W pracy z dziećmi z dysleksją ważne jest podejście wielopłaszczyznowe obejmujące m. in. ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulację lewej półkuli mózgu, rozumienie relacji czasowych oraz przyczynowo – skutkowych oraz wprowadzenie Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki CzytaniaⓇ. W naszym sklepie dostępny jest dział, którego oferta uwzględnia szeroki zakres pomocy dydaktycznych uwzględniających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu dzieci z dysleksją –
https://juniora.pl/terapia-dzieci-z-dysleksja.

Polecane pomoce dla dzieci i uczniów z dysleksją

Polecamy:

Źródło:
Cieszyńska-Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków s. 213 – 220
Cieszyńska J., 2004, Dysleksja jako konsekwencja zaburzeń procesów symultanicznych i sekwencyjnych,W: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica II”, pod red. L. Bednarczuka, E. Stachurskiego, T. Szymańskiego, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków

Podziel się ze innymi!

Facebook
WhatsApp
Email
Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK